+
TUDTAD?
Ha nem csak kizárólag a jelenlegi pozícióhoz adod meg az adataid, akkor kollégáink több száz munkalehetőségünk közül a számodra lehető legmegfelelőbb állást tudják ajánlani.
SZERETNÉK TÖBB ÁLLÁSAJÁNLATOT! MARADOK ENNÉL AZ EGYNÉL!

Találatok száma: 754 db állás

Adatkezelés

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A WHC Personal Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: WHC Personal Kft., székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszáma: 20 09 073299; adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-101316/2016., NAIH-101359/2016., NAIH-102774/2016.) szolgáltatása arra irányul, hogy Önt elősegítse munkavállalóként, nappali tagozatos tanulóként, hallgatóként a betölteni célzott pozíció megtalálásában.

A WHC Personal Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatok - hozzájárulása esetén továbbíthatók a WHC Kft.-hez (rövidített cégneve: WHC Kft., székhelye: 8912 Nagypáli 030/2, Innovációs Ökocentrum; cégjegyzékszáma: 20 09 067382), a WHC Diák Celldömölki Műszaki Szakközépiskola Szakiskola Gazdasági Szolgáltató Iskolaszövetkezethez (rövidített elnevezés: WHC Diák Iskolaszövetkezet; székhelye: 8912 Nagypáli, 030/2.; cégjegyzékszáma: 20 02 050404), a WHC Outsourcing Kft--hez (Székhelye: 8912 Nagypáli, hrsz 030/2 Innovációs Ökocentrum cégjegyzék száma:20-09-073858), a WHC Recruitment Kft.-hez (Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Ady Endre utca 2. cégjegyzékszáma: 20-09-074898), a WHC Personal Alfa Kft.-hez (székhelye: 8912 Nagypáli, hrsz 030/2.; cégjegyzékszáma: 20 09 075633), a WHC Personal Béta Kft.-hez (székhelye: 8912 Nagypáli, hrsz 030/2.; cégjegyzékszáma: 20 09 075634) valamint ezek partnereihez, megbízóihoz.

A WHC Personal Kft. ezen szolgáltatásakor kiemelt gondossággal ügyel arra, hogy az adatkezelés során a jelentkezők személyhez fűződő jogait, különösen az információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályok rendelkezései szerint különös figyelemmel az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény ( Info.tv. ) rendelkezéseire.

A WHC Personal Kft. a személyes adatokat papír alapon és elektronikus úton egyaránt gyűjti és kezeli. Annak érdekében, hogy Ön megfelelő információk birtokában dönthessen arról, hogy hozzájárul-e a WHC Personal Kft. szolgáltatásának igénybevétele során megvalósuló személyes adatainak gyűjtéséhez, felvételéhez, rögzítéséhez felhasználásához, valamint továbbításához, kérjük olvassa el az adatkezelésről szóló alábbi tájékoztatót, amelyet a WHC Personal Kft. magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. A kezelt személyes adatok köre

Ahhoz, hogy a WHC Personal Kft. a megfelelő állás megtalálásában hatékony segítséget nyújthasson, számos olyan személyes adatra van szükség, amely az Ön munkavállalói képességeiről, készségeiről kellően részletes információt nyújt, és egy megfelelő álláskeresői profil kialakítását teszi lehetővé. Hozzájárulása esetén ezen adatoknak a WHC Kft.-hez, a WHC Diák Iskolaszövetkezethez, a WHC Outsourcing Kft.-hez, a WHC Recruitment Kft.-hez, a WHC Personal Alfa Kft.-hez, a WHC Personal Béta Kft.-hez valamint ezek partnereihez történő továbbításával a WHC Personal Kft. hatékony segítséget tud nyújtani Önnek a a megfelelő pozíció megtalálásában.

Azt az adattovábbítást, amely az Európai Unió tagállamába, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, továbbá abba az államba történik, amelynek állampolgára részére az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást biztosít, úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Minden más államba történő adattovábbításhoz a WHC Personal Kft. az Ön kifejezett hozzájárulását kéri.

A WHC Personal Kft. tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése, illetve a WHC Personal Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.

Az Ön által megadott személyes adatok

1) Az adatfelvételhez Önnek a WHC Personal Kft. honlapján regisztrálnia kell, amit vezetéknév, keresztnév, emailcím, jelszó megadásával tehet meg. Ezt követően az alábbi személyes adatok megadására van lehetőség:

 • nem;
 • születési idő;
 • telefonos és mobiltelefonos elérhetőség;
 • bruttó fizetési igény;

2) Az adatfelvételhez Önnek a WHC Personal Kft. által biztosított jelentkezési lapon, adatrögzítő lapon regisztrálnia kell. Ezt követően az alábbi személyes adatok megadására van lehetőség:

 • név
 • telefonszám
 • születéskori név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • állandó lakcíme
 • levelezési lakcíme
 • adóazonosító jele
 • TAJ száma
 • személyigazolvány száma
 • állampolgársága
 • átutalási bankszámlaszáma
 • nyugellátásban részesülés
 • gyes/gyed ellátásban való részesülés
 • gyermektartási kötelezettség megléte
 • munkabér letiltás megléte
 • családi adókedvezmény igénylése
 • gyermek utáni pótszabadság igénylése
 • pályakezdői nyilatkozat
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • szakképesítés

A megjelölt adatok rendelkezésre bocsátása a betölteni kívánt pozíció megtalálásához, a munkaviszony létesítéséhez szükségesek.

Amennyiben Ön különleges személyes adatot is (pl. egészségi állapotra, faji eredetre, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó személyes adat) a WHC Personal Kft. rendelkezésére bocsát, úgy ezt a WHC Personal Kft. különleges személyes adatok kezeléséhez Info.tv. által megkövetelt írásbeli hozzájárulásának tekinti.

A WHC Personal Kft. honlapja látogatásakor kezelt adatok

A cookie-k és egyéb technológiák alkalmazásával a WHC Personal Kft. információt gyűjt Önről, amikor a holnapot meglátogatja, ott igénybe veszi a szolgáltatásokat. Ennek során különösen az alábbi adatok gyűjtésére kerülhet sor:

 • IP cím;
 • az Ön böngészőjének és operációs rendszerének típusa;
 • a hivatkozások, amelyekre Ön rákattint;
 • az Ön által megtekintett weboldalak

A cookie egy kisméretű fájl, amely a WHC Personal Kft. honlapja meglátogatáskor az Ön számítógépére kerül, így a honlap meglátogatásáról a WHC Personal Kft értesül. A cookie-k alkalmazásával személyre szabható az Ön online tevékenysége. A cookie-k alkalmazását Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja, azonban a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja azokat.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi.

Az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait a WHC Personal Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a WHC Personal Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, az Ön további hozzájárulása nélkül is kezelheti, ha az Ön hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna.

Az Ön hozzájárulása képezi annak is a jogalapját, hogy a WHC Personal Kft. az Ön személyes adatait a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerek/megbízottak/megbízók részére külföldi illetőségűek részére is továbbítsa (különösen a WHC Kft., a WHC Oursoucing Kft., a WHC Personal Alfa Kft., a WHC Personal Béta Kft. és a WHC Diák Iskolaszövetkezet, valamint ezek partnerei részére), annak érdekében, hogy azok az Ön részére munkalehetőséget kínáljanak.

Statisztikai célra személyes adatai személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatók, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatók az Ön hozzájárulása nélkül.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a WHC Personal Kft az Ön személyes igényeinek leginkább megfelelő állás megtalálása érdekében az Ön részére állásajánlatot tegyen partnerei nevében, továbbá a WHC Personal Kft. partnerei közvetlenül keressék meg Önt állásajánlattal.

4. Adatkezelők, adatfeldolgozók

Adatkezelőnek elsősorban a WHC Personal Kft. minősül.

Adattovábbítás esetén az adatokat fogadó is adatkezelővé válik. A WHC Personal Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy adatai csak olyan partnerek részére kerüljenek továbbításra, akik az adatok biztonságos és jogszerű kezelését biztosítani tudják, és az ahhoz szükséges intézkedéseket megteszik.

Adatfeldolgozónak a nexum Magyarország Kft. (székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.; cégjegyzékszáma: 06-09-004861) minősül, aki technikai hátteret biztosít az adatkezeléshez.

5. A jelentkezés során kezelt személyes adatok

Amennyiben Ön állásajánlat megtétele érdekében a WHC Personal Kft.-hez fordul, az írásbeli jelentkezési lap kitöltését és aláírását, valamint online regisztrációt követően személyes adatainak kezelése hozzájárulásával megkezdődik.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megkezdésétől számított 1 év. Amennyiben Ön 1 év elteltével is szeretné, hogy a WHC Personal Kft. Önt állásajánlatokkal keresse meg, akkor ezen célból történő hozzájárulása esetén személyes adatait a WHC Personal Kft. tovább kezeli. Az adatkezelés ebben az esetben sem haladhatja meg az 5 évet. A WHC Personal Kft. írásbeli kérelmére a kötelező adatkezelés kivételével - bármikor törli a kezelt személyes adatait.

Az adatokat megismerő személyek köre: A WHC Personal Kft. által történő adatkezelés során személyes adatait a WHC Personal Kft. azon munkatársai ismerhetik meg, akik a WHC Personal Kft. szolgáltatásnyújtásának megvalósításában, a munkavállalók kiválasztásában, a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkaviszony létesítésben, az iskolaszövetkezettel létesítendő munkaviszony keretében a szolgáltatás fogadója részére történő munkavégzés megszervezésében, a munkaközvetítésben közreműködnek. Adattovábbítás esetén a személyes adatokat fogadó partnerek azon munkatársai ismerhetik meg személyes adatait, akik az adattovábbítás céljának megvalósításában működnek közre.

A kezelt személyes adatok köre: Lásd 1. pont

6. Az adatok biztonsága

A WHC Personal Kft. gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és ennek megvalósítása érdekében minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Adattovábbítás esetén a WHC Personal Kft. megköveteli partnerétől, hogy az az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje.

A WHC Personal Kft. gondoskodik arról, hogy valamennyi kollégája megismerje a jelen tájékoztatásban foglaltakat, és azt munkája során maradéktalanul betartsa.

7. Az adatkezelés pontossága és hitelessége

A WHC Personal Kft. fokozott figyelmet fordít arra, hogy a kezelt személyes adatok naprakészek, pontosak és hitelesek legyenek. Ennek érdekében a WHC Personal Kft. lehetőséget biztosít az Ön részére, hogy a kezelt személyes adatokról tájékoztatást kapjon, valamint azok módosítását, törlését kérje a honlapon keresztül, vagy telefonon és írásban a WHC Personal Kft. kapcsolattartó személyének közreműködésével.

Amennyiben személyes adataiban változás következett be, Ön köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt bejelenteni a WHC Personal Kft-nek.

Az Ön által megadott adatokhoz történő hozzáférés, valamint azok módosítása minden esetben díjmentes.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Az Info.tv-ben meghatározott szabályok szerint a személyes adatainak kezelésével összefüggésben az Info.tv.-ben rögzített igényérvényesítési lehetőségekkel élhet (tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről, személyese adatok helyesbítésének, törlésének, vagy zárolásának kérése, tiltakozás személyes adatok kezelése ellen, jogsértés esetén bírósághoz fordulás, kártérítés igénylése).

9. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy a WHC Personal Kft. nem a jogszabályoknak, valamint jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően járt el, a problémák felderítése és mihamarabbi orvoslása érdekében kérjük az alábbi elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba:

WHC Personal Kft.

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2.

Tel.: + 92 550 050

Kapcsolattartó személy: Berta Péter ügyvezető igazgató

E-mail cím: berta.peter@whc.hu

10. Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

A WHC Personal Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről honlapján tájékoztatást tesz közzé.

11. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása

Jelen tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a WHC Personal Kft. a tájékoztatóban foglalt szabályok szerint személyes adatait a meghatározott célokból kezelje, és ezen célból a kezelt személyes adatokat a WHC Personal Kft. előre nem minden esetben meghatározható - partnerei részére továbbítsa. A WHC Personal Kft.-nél történő jelentkezés során Ön a jelen tájékoztató elfogadásáról is dönt, amelyre a jelentkezés során felhívjuk figyelmét.

12. Adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen tájékoztató 2013.02.01-től hatályos, s visszavonásig érvényes.

Jelen tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza a 2017.08.22-től hatályos módosításokat, azokat félkövér, dőlt betűkkel jelölve.