+
DA LI SI ZNAO/LA?
Ako svoje podatke ne odobriš isključivo za trenutnu poziciju, kolege će biti u mogućnosti da ti od više stotina ponuda za posao preporuče onu koja tebi najviše pristaje.
ŽELIM DA DOBIJEM VIŠE PONUDA ZA POSAO! Odlučujem se za ovu jednu ponudu.

Sve naše ponude: 180 kom poslova

Rukovanje podacima

INFORMACIJE O RUKOVANJU LIČNIM PODACIMA

Usluge društva sa ograničenom odgovornošću WHC Personal Személyzeti Szolgáltató (skraćeno ime: WHC Personal Kft., sedište: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., matični broj: 20 09 073299; registarski broj rukovanja podacima: NAIH-101316/2016., NAIH-101359/2016., NAIH-102774/2016.) su usmerene ka tome, da Vam pomognu kao zaposlenom licu, kao redovnom ili vanrednom studentu da pronađete poziciju koju želite.

Vaši lični podaci pruženi za WHC Personal Kft. – u slučaju Vaše saglasnosti – mogu da se proslede WHC Kft.-u (skraćeno ime kompanije: WHC Kft., sedište: 8912 Nagypáli 030/2, Inovativni ekocentar; matični broj: 20 09 067382), Školskoj zadruzi učenika za ekonomske usluge Tehničke Stručne Srednje Škole WHC Celldömölk (skraćeno ime: WHC Diák Iskolaszövetkezet; sedište: 8912 Nagypáli, 030/2.; matični broj: 20 02 050404), WHC Outsourcing Kft-u (Sedište: 8912 Nagypáli, hrsz 030/2 Inovativni ekocentar, matični broj:20-09-073858), WHC Recruitment Kft.-u (Sedište: 8900 Zalaegerszeg Ady Endre ulica 2. matični broj: 20-09-074898), WHC Personal Alfa Kft.-u (sedište: 8912 Nagypáli, hrsz 030/2.; matični broj: 20 09 075633), WHC Personal Béta Kft.-u (sedište: 8912 Nagypáli, hrsz 030/2.; matični broj: 20 09 075634) kao i njihovim partnerima i nalogodavcima.

WHC Personal Kft. prilikom svojih usluga izričito pazi na to da prilikom rukovanja podacima lična prava aplikanata, a pogotovo njihovo informaciono samoopredeljenje ispoštuje, u skladu sa međunarodnim i domaćim regulativama, kao i regulativama Evropske unije – vodeći računama o regulativama CXII Zakona od 2011. o informacionom pravu i pravu samoopredeljenja kao i slobodi informacija („Info. tv.”).

WHC Personal Kft. lične podatke skuplja i u papirnoj formi kao i elektronskim putem. U cilju da Vi putem dobijanja adekvatnih informacija odlučite o tome da li ćete prihvatiti skupljanje, prijem, evidentiranje, korištenje odnosno prosleđivanje Vaših ličnih podataka prilikom korištenja usluga WHC Personal Kft., molimo Vas, prčitajte dole navedeno obaveštenje o rukovanju podacima, koju WHC Personal Kft. smatra svojom obavezom.

1. Krug tretiranih ličnih podataka

Kako bi WHC Personal Kft. pružio efikasnu pomoć u pronalaženju adekvatnog posla, potrebni su brojni lični podaci koji pružaju detaljne informacije o Vašim poslovnim sposobnostima, veštinama, jer to omogućuje formiranje adekvatnog „profila” za pretragu posla. Uz Vašu saglasnost prosleđivanjem ovih podataka WHC Kft.-u, WHC Školskoj zadruzi učenika, WHC Outsourcing Kft.-u, WHC Recruitment Kft.-u, WHC Personal Alfa Kft.-u, WHC Personal Béta Kft.-u, odnosno njihovim partnerima WHC Personal Kft. može da Vam pruži efikasnu pomoć u pronalaženju adekvatne pozicije.

Ono prosleđivanje podataka koje se dešava u države članice Evropske unije, u drugu državu ugovornicu Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, odnosno u državu državljanina u čijoj državi nije sklopljen međunarodni ugovor od strane Evropske unije i njegovih članica, odnosno država nije ugovornica Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, pruža isti pravni status kao državljaninu države potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, te se smatra, kao da se prosleđivanje podataka vrši na teritoriji države Mađarske. Za prosleđivanje podataka u sve druge države WHC Personal Kft. traži Vašu izrazitu saglasnost.

WHC Personal Kft. Vas informiše o svim činjenicama vezanim za rukovanje Vašim podacima, a pogotovo o cilju i pravnom osnovu rukovanja podacima, o licima koji imaju pravo na rukovanje podacima i obradu podataka, o vremenskom periodu rukovanja podacima, i o tome ko ima pravo da ih upozna, odnosno, ako se rukovanje podataka vrši zbog realizacije pravnih obaveza ili realizacije pravnih interesa WHC Personal Kft. ili trećih lica.

Lični podaci koje vi pružate

1) Za prijem podataka Vi trebate da se registrujete na sajtu WHC Personal Kft., a to možete uraditi pružanjem Vašeg imena, prezimena, e-mail adrese i lozinke. Nakon toga, imate mogućnosti da pružite sledeće lične podatke:

 • pol
 • datum rođenja
 • kontakt broj telefona ili mobilnog
 • bruto željena plata

2) Za prijem podataka Vi trebate da se registrujete putem formulara, prijavnog lista obezbeđenog od strane WHC Personal Kft. Nakon toga, imate mogućnost da pružite sledeće podatke:

 • ime
 • broj telefona
 • ime po rođenju
 • mesto i datum rođenja
 • ime majke
 • stalna adresa stanovanja
 • adresa za prijem pošte
 • poreski identifikacioni broj
 • Broj socijalnog osiguranja
 • broj lične karte
 • državljanstvo
 • broj bankovnog računa za prenos novca
 • primanje penzije
 • Primanje dečijeg dodatka (GYES/GYED)
 • Obaveza plaćanja alimentacije
 • Postojanje administrativne zabrane na platu
 • zatraživanje porodične poreske olakšice
 • zatraživanje dodatnog godišnjeg odmora za detetom
 • izjava o početničkoj karijeri
 • najviša školska sprema
 • stručna kvalifikacija

Davanje određenih podataka je potrebno kako bi se pronašla željena pozicija i stekao radni odnos.

Ukoliko Vi date i specijalne lične podatke (lični podaci koji se npr. odnose na zdravstveno stanje, rasno poreklo, verska ili druga ideološka uverenja, lični podaci koji se odnose na članstvo u organizaciji za zastupanje interesa) WHC Personal Kft-u, u tom slučaju WHC Personal Kft. to smatra pismenom izjavom o saglasnosti za rukovanje ličnih podataka koju zahteva Info.tv. (Zakon o Informacijama).

Tretirani podaci prilikom posete sajta WHC Personal Kft.

Koristeći kolačiće i druge tehnologije, VHC Personal prikuplja informacije o vama kada posetite sajt i koristite usluge tamo. Posebno se mogu prikupljati sledeći podaci:

 • IP adresa
 • Tip vašeg pretraživača i operativnog sistema
 • linkovi na koje kliknete
 • sajtovi koje posetite

Kolačić je mala datoteka, koja prilikom posete WHC Personal Kft-u stigne na Vaš računar, te WHC Personal Kft. dobija obaveštenje o poseti sajta. Korištenjem kolačića Vaše onlajn aktivnosti se mogu prilagoditi. Korištenje kolačića Vi možete prihvatiti ili odbiti, mada većina pretraživača automatski prihvata iste.

2. Pravni osnov rukovanja podacima

Pravni osnov za rukovanje podacima predstavlja Vaša saglasnost.

U skladu sa regulativama Infotv. (Zakon o Informacijama) Vaše lične podatke WHC Personal Kft. u cilju ostvarivanja pravnih obaveza koja se odnose na kompaniju, odnosno u cilju realizacije pravnih interesa WHC Personal Kft. ili trećih lica, ukoliko je realizacija ovog interesa u skladu sa ograničenjima prava koja se odnose na zaštitu ličnih podataka, može da tretira i bez Vaših dodatnih saglasnosti, ukoliko je pribavljanje Vaše saglasnosti onemogućeno ili bi ono stvaralo nesrazmeran trošak.

Vaša saglasnost predstavlja pravni osnov i za to da WHC Personal Kft. Vaše lične podatke prosledi svojim partnerima/poverenicima/nalogodavaocima – i inostranim (Pogotovo WHC Kft., WHC Oursoucing Kft., WHC Personal Alfa Kft., WHC Personal Béta Kft. i WHC Školskoj zadruzi studenata, odnosno njihovim partnerima), u cilju da bi oni Vama ponudili mogućnosti zaposlenja.

Za statističke ciljeve Vaši lični podaci – na način onemogućen za ličnu identifikaciju- mogu da se iskoriste, odnosno, isti mogu da se predaju za statističke ciljeve bez Vaše saglasnosti.

3. Cilj tretiranja podataka

Cilj tretiranja podataka jeste, da WHC Personal Kft. u cilju pronalaženja posla koji najviše odgovara Vašim potrebama u ime njegovih partnera pruži Vama poslovnu ponudu, odnosno da bi partneri WHC Personal Kft. direktno potražili Vas svojim poslovnim ponudama.

4. Administratori i obrađivači podataka

Administratorom podataka se prvenstveno smatra WHC Personal Kft.

U slučaju prosleđivanja podataka i primalac podataka se smatra administratorom podataka. WHC Personal Kft. čini sve u cilju da bi Vaši podaci bivali prosleđeni samo takvim partnerima koji umeju da obezbede sigurno i pravno adekvatno rukovanje podataka, a takođe čine i potrebne aktivnosti u cilju toga.

Obrađivačem podataka se smatra Nexum Mađarska Kft. (sedište: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.; matični broj: 06-09-004861) koji pruža tehničku pozadinu za tretiranje podataka.

5. Lični podaci koji se tretiraju prilikom prijavljivanja

Ukoliko se u cilju poslovne ponude obratite WHC Personal Kft.-u, ono započinje nakon pismenog popunjavanja prijavnog lista, kao i potpisivanja istog, odnosno nakon online registracije i davanja saglasnosti za tretiranje Vaših ličnih podataka.

Vremensko trajanje rukovanja podacima: 1 godina od dana započinjanja tretiranja podataka. Ukoliko Vi i nakon isteka godinu dana želite da Vas WHC Personal Kft. potraži sa poslovnim ponudama, onda će u slučaju Vaše saglasnosti WHC Personal Kft. dalje rukovati Vašim podacima. Rukovanje podacima ni u tom slučaju ne može da prevaziđe 5 godina. Na pismeni zahtev WHC Personal Kft.-u – osim obaveznog rukovanja podacima – bilo kada možete izbrisati Vaše tretirane lične podatke.

Krug osoba koji bivaju upoznati sa podacima: Prilikom tretiranja podataka od strane WHC Personal Kft. Vaše lične podatke mogu poznavati oni saradnici WHC Personal Kft. koji učestvuju u realizaciji pružanja usluga, u odabiru zaposlenih, u realizaciji radnog odnosa u okviru lizinga radne snage, u okviru radnog odnosa koji se ostvaruje putem školske zadruge, kao i u posredovanju posla. U slučaju prosleđivanja podataka Vaše lične podatke mogu da upoznaju oni saradnici partnera koji učestvuju u realizaciji cilja prosleđivanja podataka.

Krug tretiranih ličnih podataka: Vidi tačku 1.

6. Bezbednost podataka

WHC Personal Kft. se brine o bezbednosti tretiranih podataka, a u cilju realizacije iste čini sve razumne i potrebne tehničke i organizacione mere. U slučaju prosleđivanja podataka WHC Personal Kft. zahteva od svojih partnera da pruže adekvatann nivo bezbednosti tretiranja podataka, i da iste tretira za ciljeve koji su određeni prilikom prosleđivanja podataka.

WHC Personal Kft. Se brine o tome da svi saradnici bivaju upoznati sa saržajem ovog obaveštenja, i da se prilikom posla pridržavaju navedenima.

7. Tačnost i zvaničnost tretiranja podataka

WHC Personal Kft. izrazito vodi računa o tome da tretirani lični podaci budu ažurni, tačni i zvanični. U cilju navedenog WHC Personal Kft. pruža mogućnost Vama, da o tretiranim ličnim podacima dobijete obaveštenje, odnosno da zatražite modifikaciju, brisanje istih putem sajta, odnosno putem telefona kao i pismenim putem putem kontakt osobe WHC Personal Kft.

Ukoliko se Vaši lični podaci izmene, Vi imate obavezu da odmah, ali najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promene istu prijavite WHC Personal Kft.-u.

Pristup Vašim podacima, kao i njihova modifikacija u svakom slučaju ostaje besplatna.

8. Prava koja imate vezano za tretiranje podataka

Prema pravilima određenim putem Info.tv. (Zakona o informacijama)možete da iskoristite svoje mogućnosti na ostvarenje potreba ( traženje obaveštenja o rukovanju ličnim podacima, o ispravljanju ličnih podataka, brisanju istih, ili da se isti podaci zaključaju, protest protiv tretiranja ličnih podataka, a u slučaju povrede prava odlazak na sud i traženje naknade štete).

9. Stupanje u kontakt

Ukoliko imate pitanja vezano za tretiranje Vaših podataka, ili smatrate da WHC Personal Kft. Nije postupao odgovarajući zakonskim propisima odnosno sadržaju ovog obaveštenja, u cilju ukazivanja na probleme kao i što ranijem rešavanju istih, molimo Vas, stupite sa nama u kontakt putem jednog od dole navedenih kontakata:

WHC Personal Kft.

H-8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2.

Tel.: + 92 550 050

Kontakt osoba: Péter Berta Izvršni direktor

E-Mail Adresa: berta.peter@whc.hu

10. Modifikacija Izjave o zaštiti podataka

WHC Personal Kft. Zadržava pravo da sadržaj ovog Obaveštenja jednostrano izmeni, a o istima će na svom sajtu postaviti obaveštenje.

11. Prihvatanje Izjave o zaštiti podataka

Prihvatanjem ovog obaveštenja Vi izrazito dajete saglasnost da WHC Personal Kft. Prema pravilima navedenim u Obaveštenju Vaše lične podatke tretira za namenjene ciljeve, i u tom cilju tretirane lične podatke WHC Personal Kft. prosledi svojim partnerima - unapred se ne mogu uvek odrediti. Prilikom prijavljivanja kod WHC Personal Kft. Vi istovremeno odlučujete o prihvatanju ovog obaveštenja, a na to Vam skrećemo pažnju prilikom samog prijavljivanja.

12. Stupanje na snagu obaveštenja o tretiranju podataka

Ovo obaveštenje stupa na snagu od 01.02.2013. godine i ona važi do poništenja.

Ovo obaveštenje u jedinstvenoj strukturi sadrži i izmene od 22.08.2017. godine, a one su istaknute masnim slovima u kurzivu.